Τα δικαιολογητικά χορήγησης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται οι επικείμενοι προπονητές για χορήγηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος;

Για να ξεκινήσει κάποιος να ασχολείται με την προπονητική στην Ελλάδα, εκτός από την αγάπη του για το άθλημα, η οποία θεωρείται δεδομένη, απαιτούνται πολλά προσόντα, καθώς και μια σειρά από δικαιολογητικά.
Οσοι θεωρούν πως πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν φιλοδοξίες να καθήσουν στον πάγκο μιας ομάδας και να αναλάβουν τις τύχες συλλόγων, θα πρέπει να προσκομίσουν  στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Αναλυτικά, τα δικαιολογητικά έχουν ως εξής:

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ. Γ. Α.

Ν.2725/99 όπως ισχύει, άρθρα 31
 • Αίτηση προς τη Γ.Γ.Α. για χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Διπλώματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1981 στην οποία θα δηλώνετε ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος σας ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία υποκαθιστά αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως της ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό υγείας -πρωτότυπο- από την Υγειονομική Επιτροπή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 • Απόδειξη κατάθεσης –πρωτότυπη- εκατόν σαράντα επτά (147€) Ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σε πίστωση του λογαριασμού 040/546176-69.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία μας χωρίς τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου βάσει της ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06 ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ κ΄ Δικαιοσύνης.

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Ν.2725/99 όπως ισχύει, άρθρα 31
 • Αίτηση προς τη Γ.Γ.Α. για χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα.
 • 2.Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου και ειδικότητας.
 • 3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1981 στην οποία θα δηλώνετε ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος σας ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία υποκαθιστά αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως της ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό υγείας -πρωτότυπο- από την Υγειονομική Επιτροπή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 • Απόδειξη κατάθεσης –πρωτότυπη- εκατόν σαράντα επτά (147€) Ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σε πίστωση του λογαριασμού 040/546176-69.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία μας χωρίς τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου βάσει της ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06 ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ κ΄ Δικαιοσύνης.
Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ UEFA

Ν.2725/99 όπως ισχύει, άρθρα 31
 • Αίτηση προς τη Γ.Γ.Α. για χορήγηση ειδικής άδειας άσκησης προπονητή στο συγκεκριμένο άθλημα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1981 στην οποία θα δηλώνετε ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος σας ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία υποκαθιστά αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως της ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό υγείας -πρωτότυπο- από την Υγειονομική Επιτροπή της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 • Απόδειξη κατάθεσης –πρωτότυπη- εκατόν σαράντα επτά (147€) Ευρώ σε Δημόσιο Ταμείο στο φορέα 21-610 και στον ΚΑΕ 3419.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, το οποίο αναζητείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία μας χωρίς τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου βάσει της ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-06 ΚΥΑ ΥΠΕΣΔΔΑ κ΄Δικαιοσύνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όπου απαιτείται προπονητική εμπειρία - προϋπηρεσία αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση αθλητικού σωματείου ή αθλητικής ένωσης επικυρωμένο από την οικεία Ομοσπονδία, συνοδευόμενη από σύμβαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μισθολογικές καταστάσεις ασφαλιστικών φορέων ή αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδεικτικά στοιχεία προπονητικού έργου, όπως φύλλα αγώνων, δηλώσεις συμμετοχής αθλητών και λοιπά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας.
 
Πληροφορίες 
Προϊστάμενη A/A: Α. Αξαρλή, Τηλ.: 2131316437 
Ε. Μπαγλατζής, Τηλ.: 2131316433
Α. Δουγένη, Τηλ.: 2131316441 
Ε. Δημητρέλλου, Τηλ.: 2131316829 
Μ. Κοτρώτσιου, Τηλ.:2131316828 
Χ. Κατριβέση, Τηλ.:2131316575 
Β. Λάγου, Τηλ.:2131316454
Π. Παύλου, Τηλ.:2131316440 
Π. Βενετοπούλου, Τηλ.:2131316442 
Σ. Μπακογιάννη, Τηλ.: 2131316450 
Λ. Πεδιώτη – Α. Μέγκουλη, Τηλ.: 2131316438 
Ν. Περτσουλάκη, Τηλ.:2131316439 
Α. Σιδέρη, Τηλ.: 2131316434

Fax: 210 6496607
E-mail[email protected]
Υποβολή Δικαιολογητικών : Γ.Γ.Α. Κηφιασίας 7, 115 23 Αθήνα, 1ος Όροφος - Πρωτόκολλο ή Ταχυδρομικός.
Τηλ.: 210 649 6441, Fax: 210210 6496607

επιστροφή

Ροή Ειδήσεων


Το Χαμόγελο του Παιδιού


Προβολή – Διαφήμιση Όροι Χρήσης